fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

1. ร้านค้า (ชุ่มฉ่ำ Branding) จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อาทิ ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ เป็นต้น

2. ร้านค้า (ชุ่มฉ่ำ Branding) ไม่มีวัตถุประสงค์ หรือเหตุผล ที่เก็บข้อมูล

3. ช่องทางการติดต่อร้านค้า คือ ช่องทางอีเมล์ choomchambranding@gmail.com ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ

นโยบายทางธุรกิจ
(Business Policy)

ประกอบด้านนโยบายย่อยทางธุรกิจดังนี้

1. นโยบายการคืนเงิน ( Refund) ไม่มีเงื่อนไขคืนเงินในกรณีใดทั้งสิ้น

2. การเปลี่ยน (Exchange) หลังจากลูกค้าทำการซื้อบริการไปเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สเรียนได้

3. การยกเลิกคำสั่งซื้อ (Cancellation) กรณีหากลูกค้าขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในทุกกรณี แต่สำหรับคอร์ส Workshop ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สะดวกเรียนในวันที่สมัคร